Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

22:15
22:15
22:15
Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. 
— Erazm z Rotterdamu
22:14
22:12
Przypuszczam, że kiedy nie można czegoś powiedzieć, spojrzenia wypełniają się słowami.
— Eduardo Sacheri - Sekret jej oczu...
22:12
22:08
22:07
6667 3488 390
Reposted frompallormxrtis pallormxrtis viaburdel burdel

March 12 2015

19:10
5622 450a 390
Reposted fromchudosc chudosc
19:10
0979 f497 390
Reposted fromchudosc chudosc
19:10
0983 7d4a 390
Reposted fromchudosc chudosc
18:34
9867 2eb3 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt

March 06 2015

20:06
7295 ce12 390
Reposted fromflesz flesz viadancingwithaghost dancingwithaghost
20:04
5232 7cbf 390
Find Your moon.
20:02
8811 4aca 390
a może by tak.. zwiedzić dziś w nocy Paryż ?  ♥
19:58
8769 083d 390
takie coś mi się marzy!
19:39
19:38
19:37
1046 0417 390
Reposted fromrockmusic rockmusic viaoldstuff oldstuff

March 03 2015

09:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl